SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIÁCIA

Prvá Slovenská paraboxerská športová nezisková organizácia právnym zriadením občianske združenie so zameraním na osvetu, rozvoj a podporu paraboxingu - boxovania ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), vozičkárov, seniorov, zdravotne handicapovaných a inak znevýhodnených záujemcov o tento nádherný silový bojový šport.

Pomáhajme spolu

Občianske združenie SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIÁCIA ako športová nezisková organizácia má svoje ciele, postavené na pomoci ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP), vozičkárom, seniorom, zdravotne handicapovaným a inak znevýhodneným záujemcom o boxovanie. Pre naplnenie našich cieľov však potrebujeme podporu silných empatických partnerov ako fyzických tak právnických osôb, ktorých naše úsilie a naše plány oslovia. Každý nás môže podporiť po svojom vecným či finančným darom, ktoré sú pre naše napredovanie veľmi potrebné a my zase na oplátku podľa sily našej podpory, budeme pomáhať ďalej iným napr. v oblasti podpory športu - paraboxingu ale aj na úrovni súkromných ťažkých životných osudov jednotlivcov, ktorých príbehy nás oslovia.

Ako a v čom chceme pomáhať my iným ?

Ako si predstavujeme využitie vecných a finančných darov.

 1. Chceme zaviesť úplne bezplatné tréningy pre paraboxeristov, ktoré by mali pokryť sponzorské a finančné dary. Financie budú využité na úhradu nákladov spojených s prevádzkou tréningov ako prenájom telocvične (boxerne, gymu) a poplatky trénerom. Len pre predstavu, samoplatca paraboxingu teraz platí za jeden tréning box trénerovi (nie asociácii) 8 EUR (cca 60min.) a aby to malo zmysel, tak odporúčame, absolvovať tréning 3x do týždňa teda 12x za mesiac, čo predstavuje bez nákladov na dopravu paraboxeristu pre neho sumu 96 EUR za mesiac, ak by chodil len raz do týždňa je to 32 EUR za mesiac. Pri úhrade finančného daru, prosím, uveďte do pozn. "1-TRÉNINGY"*,

 2. Radi by sme paraboxeristom bezplatne dopriali základné vybavenie ako bandáže rúk a boxerské rukavice, ktoré by mali najprv k zapožičaniu a pokiaľ by ich "para"boxovanie oslovilo dlhodobo, dostali by zadarmo vlastnú výbavu. Toto je možné riešiť poskytovateľom pomoci aj jeho vlastným zakúpením týchto vecí a darovaním našej asociácii teda vecným darom alebo prispením finančným darom v prospech náš účet s pozn. "2-VÝBAVA"*,

 3. Bolo by veľkým úspechom, ak by sme dokázali získať pre paraboxeristov aspoň dva športové invalidné vozíky ideálne so šikmými kolesami, ktoré by sme mali v telocvični k zapožičiavaniu počas tréningov, aby si cvičenci neničili svoje invalidné vozíky, ktoré ako vieme, nie sú vôbec lacné a niekedy veľmi ťažko dosiahnuteľné cez poisťovne. Hľadáme teda sponzora resp. partnera, ktorý by nám pomohol tieto vozíčky získať, kľudne môžu byť aj použité, potešili by sme sa im rovnako. V prípade nie vecného ale finančného daru na tento účel, prosím, uveďte pri platbe do pozn. "3-INV.VOZIKY"*,

 4. Plánujeme usporadúvať a zúčastňovať sa rôznych športových dobročinných či charitatívnych akcií, kde chceme finančne ale aj formou osvety rôznych ťažkých životných príbehov, tieto propagovať a šíriť medzi športovcov a divákov, aby sa nielen našim paraboxerom ale ľuďom v núdzi pomohlo. Pozn. pri zasielaní finančného daru "4-CHARITA"*,

 5. Chceli by sme po vzore zahraničia, podporiť aj starčekov ale aj starenky v domovoch sociálnych služieb (starobincoch) alebo v rehabilitačných centrách s programom SENIORBOXING, kde plánujeme v týchto inštitúciách dôchodcov navštevovať a cvičiť s nimi pohybové a kardiovaskulárny cievny systém povzbudzujúce paraboxing zostavy, zamerané najmä na pohyb rúk, trupu a pokiaľ to bude ich zdravotný stav dovoľovať tak aj celého tela. Toto by sme radi však vykonávali pre seniorov bezplatne, ale budú vznikať náklady na dopravu a čas trénerov, a tak ak chcete finančne prispieť na tento program, prosím, uveďte pri platbe pozn. "5-SENIOR"*

*Pokiaľ poukážete na bankový účet našej asociácie finančný dar bez uvedenia poznámky (pozn.) pre jeho priradenie na určitý účel, vyhradzujeme si právo, vynaložiť s poukázanou uhradenou sumou na účel potrieb a projektov asociácie podľa vlastného uváženia. Upozorňujeme, že finančné dary sú dobrovoľné a nevratné, teda nie je možné, po ich uhradení v prospech nášho účtu, požadovať vrátenie poukázanej sumy späť !!! Ďakujeme za porozumenie a akceptovanie tohto upozornenia.


Ako môžete pomôcť našej asociácii ?

Aké vecné dary nám môžete poskytnúť, načo chceme využiť finančné dary a čo potrebujeme pre existenciu SPBA ?

 • Veľmi nám pomôžete, ak budete šíriť informáciu o našom vzniku, ak budete na sociálnych sieťach zdieľať naše facebook stránky SLOVAK PARABOXING ASSOCIATION - SPBA alebo PARABOXING a dáte im svoj LIKE. Časom pribudne aj Instagram a iné. Do pozornosti môžete dať aj ktorúkoľvek z domén našej webstránky ako www.spba.sk, www.slovenskaparaboxerskaasociacia.sk, www.slovakparaboxingassociation.com, www.paraboxing.com, www.paraboxing.sk
 • Ako nezisková organizácia zriadená Občianskym združením (ďalej "o.z." alebo "asociácia") nevytvárame žiadny zisk, no na plnenie vytýčených cieľov a plánov, na prevádzku, udržanie chodu a riadne fungovanie asociácie sme odkázaní na granty a finančné dary od fyzický a právnických osôb. Dokonca nemáme dva roky ani nárok na 2% z daní, nakoľko sme vznikli v roku 2021 a nespĺňame tým dvojročnú zákonnú lehotu, na zápis do Registra žiadateľov o 2%, takže o túto podporu sa budeme môcť uchádzať až v roku 2024.
 • Hľadáme partnera - dodávateľa športového náčinia, potrieb a oblečenia pre box.
 • Hľadáme mediálnych partnerov - TV, rádiá a periodickú tlač na spoluprácu pri osvete paraboxingu, našich projektov a akcií.
 • Hľadáme partnera, ktorý by nám poskytol vlastné alebo aspoň finančne únosné no hlavne bezbariérové priestory vrátane WC (spŕch) pre handicapovaných, vhodné ako telocvičňa na účely tréningov boxu a paraboxingu (rozmer ringu 6x6m).
 • Hľadáme partnera - predajcu áut, ktorý by nám bezplatne poskytol darom alebo aspoň na dlhodobý prenájom kľudne aj ojazdený 8-9 miestny mikroBUS, ideálne s veľkým batožinovým priestorom, prípadne s handicap úpravou t.j. s výsuvnou nástupovou rampou v zadnej časti pre aspoň jedného dvoch vozičkárov. Auto by slúžilo výlučne potrebám asociácie, jej členom a paraboxeristom, ktorých by sme chceli na tréningy zvážať/rozvážať a navštevovať s nimi paraboxerské akcie po Slovensku ale aj v zahraničí, kde paraboxing prekvitá.
 • Hľadáme partnera - tlačiareň, ktorá by nám pomohla s potlačou tričiek, vizitiek no najmä letákov, samolepiek atď.
 • Hľadáme generálneho partnera, ktorý by nám pomohol s rozbehnutím našich aktivít a projektov a finančne tieto zastrešil.

  Účel, ciele a záujmy SPBA

Účelom SPBA je osveta, rozvoj a podpora paraboxingu - boxovania ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), vozičkárov, seniorov, zdravotne handicapovaných a inak znevýhodnených záujemcov o tento nádherný silový bojový šport s cieľom ich združovania, ako aj združovania športových klubov, organizácií a štátnych inštitúcií, ktoré o trénovanie a/alebo podporu handicapovaných paraboxeristov prejavia záujem, aby sme spoločne dosiahli:

 • rozširovanie a výmenu aktuálnych trendov v oblasti paraboxingu na Slovensku aj vo svete;

 • zvyšovanie informovanosti a spoločenského povedomia športovej ale najmä laickej verejnosti o existencii paraboxingu a jeho možnostiach;

 • získavanie a poskytovanie najnovších informácií o tréningových procesoch paraboxingu na Slovensku prostredníctvom SPBA;

 • poskytovanie pomoci, podpory a poradenstva zo strany SPBA záujemcom o paraboxing;

 • organizovanie paraboxing turnajov na Slovensku aj s medzinárodnou účasťou pod záštitou SPBA;

 • organizovanie rôznych dobročinných akcií SPBA na Slovensku s cieľom zviditeľniť paraboxing a zároveň pomáhať tam, kde skutočne pomôcť treba;

Uvedené ciele SPBA dosahuje,

prípadne hodlá dosahovať predovšetkým nasledovnými aktivitami:

 • používaním priestoru vytvoreného na internetových webových stránkach www.SPBA.sk prevádzkovaných SPBA na poskytovanie, získavanie a vzájomnú výmenu informácií, názorov a skúseností, používaním tohto priestoru na vzájomnú komunikáciu členov SPBA;

 • používaním priestoru na sociálnych sieťach Facebook, Instagram atď.;

 • zasielaním pravidelného newslettera členom SPBA;

 • spoluúčasťou na organizovaní a realizácii spoločenských podujatí, akcií, aktivít, projektov, spoločných paraboxerských tréningov, sparringov, exhibičných zápasov a turnajov;

 • spoluúčasťou na organizovaní a realizácii vzdelávacích a informačných aktivít, školení, workshopov, seminárov, konferencií a odborných prednášok so zameraním na paraboxing;

 • spoluúčasťou na príprave a vydávaní informačných, osvetových či vzdelávacích publikácií a materiálov týkajúcich sa paraboxingu;

 • a ďalšími legálnymi prostriedkami a aktivitami, ktoré napĺňajú účel a ciele SPBA.

Financovanie SPBA

ako hodlá SPBA získavať finančné prostriedky:

 • samofinancovaním;
 • získavaním sponzorov, reklamných a mediálnych partnerov;
 • peňažné aj nepeňažné dary od fyzických aj právnických osôb;
 • žiadaním grantov od štátnych inštitúcií na rozvoj a podporu športu;
 • žiadaním grantov od neziskových organizácií na rozvoj a podporu športu;
 • žiadaním grantov od štátnych inštitúcií na podporu ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP); vozičkárov, seniorov, handicapovaných a inak znevýhodnených;
 • žiadaním grantov od neziskových organizácií na podporu ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP); vozičkárov, seniorov, handicapovaných a inak znevýhodnených.

2%

Keďže naše občianske združenie vzniklo nedávno a nespĺňame tak zákonnú lehotu 2 roky od vzniku, nemôžeme sa až do roku 2024 uchádzať o registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% z dane fyzických a právnických osôb. Preto Vás chceme pekne poprosiť, že pokiaľ by ste sa rozhodli, podporiť nás finančným darom, môžete tak učiniť bankovým prevodom alebo vkladom v prospech nášho bankového účtu vedeného vo Fio banka. Pre čo najľahšie a najrýchlejšie uskutočnenie platby, môžete využiť >>> bezpečnú platobnú bránu <<< portálu DARUJME.SK, kde táto moderná platforma ponúka prehľadným rozhraním jednoduchú voľbu výšky Vášho finančného daru pre nás, možnosť voľby jednorázovej alebo aj pravidelnej transakcie a to ako bankovým prevodom tak aj platobnou kartou, stačí len pár kliknutí ♥ Ďakujeme.
Upozorňujeme, že finančné dary sú dobrovoľné a nevratné, teda nie je možné, po ich uhradení v prospech nášho účtu, požadovať vrátenie poukázanej sumy späť !!! Ďakujeme za porozumenie a akceptovanie tohto upozornenia.
Napíšte nám teraz. Pýtajte sa.

Vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru občianskemu združeniu SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIÁCIA, Korytnická 5162/1, 82107 Bratislava 214 - Podunajské Biskupice, Slovensko, IČO: 53885660 (ďalej len "SPBA"), dáva zároveň odosielateľ e-mail správy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov daným občianskym združením SPBA v rozsahu potrebnom na vybavenie jeho písomnej požiadavky (najmä: meno, priezvisko, tel./mobil kontakt, email, obsah správy) za účelom riešenia e-mail správy v rámci formulárovej komunikácie s SPBA. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Pri bežnej korešpondencii sú Osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a sú najneskôr do 3 mesiacov od ich poskytnutia vymazané alebo blokované, pri online registrácii zaslaní Žiadosti o registráciu nového člena SPBA sú Osobné údaje spracované podľa ustanovení VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV SPBA a žiadateľov o členstvo v SPBA upravujúce bodom 7. Zásady ochrany a spracovania osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulárovej komunikácie s SPBA, je možné kedykoľvek výlučne písomnou formou odvolať zaslaním poštou na adrese sídla SPBA alebo e-mailom na adresu info@spba.sk.


Získali sme grant :) 

V roku 2020 sme sa zapojili do výzvy stávkovej spoločnosti NIKÉ o ich grant z  FONDU PRE BUDÚCNOSŤ ŠPORTU. Náš manažér Milan Jurek vtedy ako čerstvo amputovaný priaznivec boxu na invalidnom vozíčku nahral video, ktorým sa za náš Underground box club Bratislava uchádzal o finančný príspevok na bezbariérové prispôsobenie priestorov a vstupu do našej boxerne, nakoľko sme plánovali rozbehnúť tréningy paraboxingu ♿ . Priatelia, priaznivci boxu a paraboxingu, skalní podporovatelia nášho box klubu a myšlienky paraboxingu, ĎAKUJEME  VÁM, uspeli sme

Zapojili sme sa do skvelého
projektu a napísali o nás...

Priatelia prečítajte si článok či skôr "interview" našich dvoch záastupcov Undreground box club Bratislava boxtrénera Mariána Majkiho Malíka a manažéra klubu dnes už medzičasom aj prezidenta Slovenskej paraboxerskej asociácie Milana Jureka o ich plánoch s paraboxingom na Slovensku... (čítaj ďalej >>>)

"Zdraví a handicapovaní, zdravotne a inak znevýhodnení boxeristi športujú spolu"

... aj toto boli naše začiatky

Pre viac informácií, foto a videí o nielen našom paraboxingu sledujte náš facebook profil SLOVAK PARABOXING ASSOCIATION - SPBA alebo PARABOXING. Budeme Vám zo srdca vďačný za každý LIKE, SLEDOVANIE a ZDIEĽANIE. Prosím, pokračujte na náš facebook profil >>>

 

 

Partneri

ktorí doteraz našu snahu o rozvoj paraboxovania na Slovensku podporili:

 

INTERNETOVÁ PODPORA

_

_
Ďakujeme

za naše webové stránky, ktoré sú zriadené na hostingu a vytvorené v redakčnom systéme za podpory spoločnosti WebHouse, s.r.o. - domov šťastných domén, Trnava

ŠPORTOVÝ GRANT

_

_
Ďakujeme

stávkovej spoločnosti Niké a jej projektu FOND PRE BUDÚCNOSŤ ŠPORTU, ktorého sme sa zúčastnili s videom za náš Underground box club Bratislava s výzvou na pomoc pri úpravách priestorov pre vozičkárov, kde bol klubu uznaný grant vo výške 1500 EUR

PARTNER SPBA

_

_
Ďakujeme

spoločnosti Urban, s.r.o. za podporu našej činnosti formou príspevkov na propagačné materiály a akcie našej paraboxerskej asociácie

MEDIÁLNY PRIESTOR

_

_
Ďakujeme

pri našich box tréningoch najpočúvanejšiemu internetovému Fit family rádio, za sympatizáciu s našou asociáciou, našimi plánmi a podporu paraboxeristov. Od samého začiatku nám fandia a sami podporujú zdravý pohyb s vlastným projektom "NESEĎ DOMA AKO LOKŠA"