VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE ČLENOV SPBA

A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA

Podmienky Slovenskej paraboxerskej asociácie (ďalej „SPBA „) platné od 27.08.2021 pre každého aj nového člena asociácie, ustanovujú tieto presné „VŠEOBECNÉ PRAVIDILÁ PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA“ za akých je možné, požiadať o registráciu v členstve SPBA.

1. Úvodné ustanovenia

Občianske združenie SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIÁCIA, Korytnická 5162/1, 82107 Bratislava 214 - Podunajské Biskupice, Slovensko, IČO: 53885660 zaregistrované dňom 25.06.2021 na MV SR pod číslom VVS/I-900/90-61846 (ďalej len "SPBA") je organizáciou so zameraním na osvetu, rozvoj a podporu paraboxingu - boxovania ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), vozičkárov, seniorov, zdravotne handicapovaných a inak znevýhodnených záujemcov o tento nádherný silový bojový šport, združujúca športové kluby, organizácie a štátne inštitúcie, ktoré o trénovanie a/alebo podporu handicapovaných paraboxeristov prejavia záujem.

2. Členstvo v SPBA

a) Členom SPBA sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá riadnym spôsobom požiada o členstvo a to buď v elektronickej forme riadnym, správnym, úplným a pravdivým vyplnením všetkých požadovaných údajov registračného formuláru umiestneného na internetových stránkach www.SPBA.sk a jeho následným odoslaním, alebo v tlačenej forme žiadosti, ktorú žiadateľ doručí poštou na adresu SPBA alebo do rúk predsedu SPBA. Doručením žiadosti SPBA, nevzniká žiadateľovi automaticky nárok na členstvo v SPBA, ktorá si ponecháva právo rozhodnutia a v prípade zamietnutia žiadosti, si SPBA vyhradzuje právo svoje rozhodnutie vykonať bez udania dôvodu;
b) Členstvo v SPBA je dobrovoľné. Nikoho nemožno k Členstvu v SPBA ani k účasti na jeho aktivitách akokoľvek nútiť;
c) Členom SPBA sa môže stať len fyzická alebo právnicka osoba, ktorá v plnom rozsahu súhlasí so Všeobecnými pravidlami pre členov SPBA, oboznámila sa s účelom, cieľmi a záujmami SPBA a je pripravená ich hájiť a napĺňať;
d) Vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára žiadateľ o členstvo zároveň potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so Všeobecnými pravidlami pre členov SPBA, s týmito v plnom rozsahu súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň tým potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s účelom, cieľmi a záujmami SPBA, s týmito v plnom rozsahu dobrovoľne súhlasí a je pripravený ich hájiť a napĺňať;
e) Po doručení úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára SPBA, bude žiadateľ najneskôr do 14 dní od doručenia elektronickou formou e-mailom, ktorý uviedol v žiadosti, oboznámený s rozhodnutím o jeho členstve v SPBA a v prípade schválenia bude tento nový člen pridaný na zoznam členov SPBA na internetových stránkach www.SPBA.sk. Zároveň mu bude poskytnutý prístup do inak uzamknutej zóny na týchto internetových stránkach, vytvorenej len pre registrovaných členov SPBA;
f) Členstvo v SPBA je bezplatné. Na členstvo v SPBA nie je právny nárok. Vymáhanie členstva v SPBA právnou cestou nie je možné. Dobrovoľné príspevky členov SPBA v prospech bankového účtu SPBA sú peňažným darom a nie je ich možné považovať alebo zamieňať za členský poplatok, ktorý môže SPBA po oznámení vopred kedykoľvek zaviesť;
g) Členstvo v SPBA nevylučuje členstvo v iných organizáciách, združeniach a iniciatívach, ak ich pôsobenie nie je v rozpore s cieľmi, záujmami a/alebo činnosťou SPBA;
h) SPBA si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky sporné otázky týkajúce sa členstva v SPBA podľa vlastného uváženia.

3. Účel, ciele a záujmy SPBA

Účelom SPBA je osveta, rozvoj a podpora paraboxingu - boxovania ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), vozičkárov, seniorov, zdravotne handicapovaných a inak znevýhodnených záujemcov o tento nádherný silový bojový šport s cieľom ich združovania, ako aj združovania športových klubov, organizácií a štátnych inštitúcií, ktoré o trénovanie a/alebo podporu handicapovaných paraboxeristov prejavia záujem, aby sme spoločne dosiahli:

● rozširovanie a výmenu aktuálnych trendov v oblasti paraboxingu na Slovensku aj vo svete;
● zvyšovanie informovanosti a  spoločenského povedomia športovej ale najmä laickej verejnosti o existencii paraboxingu a jeho možnostiach;
● získavanie a poskytovanie najnovších informácií o tréningových procesoch paraboxingu na Slovensku prostredníctvom SPBA;
● poskytovanie pomoci, podpory a poradenstva zo strany SPBA záujemcom o paraboxing;
● organizovanie paraboxing turnajov na Slovensku aj s medzinárodnou účasťou pod záštitou SPBA;
● organizovanie rôznych dobročinných akcií SPBA na Slovensku s cieľom zviditeľniť paraboxing a zároveň pomáhať tam, kde skutočne pomôcť treba;

Uvedené ciele SPBA dosahuje, prípadne hodlá dosahovať predovšetkým nasledovnými prostriedkami a aktivitami:

● používaním priestoru vytvoreného na internetových webových stránkach www.SPBA.sk prevádzkovaných SPBA na poskytovanie, získavanie a vzájomnú výmenu informácií, názorov a skúseností, používaním tohto priestoru na vzájomnú komunikáciu členov SPBA;
● používaním priestoru na sociálnych sieťach Facebook, Instagram atď.;
● zasielaním pravidelného newslettera členom SPBA;
● spoluúčasťou na organizovaní a realizácii spoločenských podujatí, akcií, aktivít, projektov, spoločných paraboxerských tréningov, sparringov, exhibičných zápasov a turnajov;
● spoluúčasťou na organizovaní a realizácii vzdelávacích a informačných aktivít, školení, workshopov, seminárov, konferencií a odborných prednášok so zameraním na paraboxing;
● spoluúčasťou na príprave a vydávaní informačných, osvetových či vzdelávacích publikácií a materiálov týkajúcich sa paraboxingu;
● a ďalšími legálnymi prostriedkami a aktivitami, ktoré napĺňajú účel a ciele SPBA.

4. Zánik členstva v SPBA 

a) člen je oprávnený kedykoľvek svoje členstvo v SPBA zrušiť, a to tak, že odošle v písomnej forme poštou na adresu SPBA svoju Žiadosť o ukončení svojho členstva v SPBA. Členstvo v SPBA tak zaniká do 7 dní po doručení žiadosti o ukončení členstva v SPBA a následne bude člen aj odstránený zo zoznamu členov SPBA;
b) SPBA je oprávnená členstvo člena SPBA, ukončiť v prípade porušenia VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA, a to dňom nasledujúcim po dni rozhodnutia SPBA o vylúčení člena SPBA z SPBA;
c) členstvo v  SPBA zaniká ukončením činnosti SPBA. O ukončení SPBA bude člen SPBA včas informovaný;
d) členstvo v SPBA je neprenosné a zaniká smrťou člena SPBA alebo jeho vyhlásením za mŕtveho;
e) členstvo v SPBA zaniká aj dňom účinnosti odvolania súhlasu člena SPBA so spracúvaním jeho osobných údajov SPBA.

Člena SPBA je možné zo SPBA vylúčiť v prípade, ak závažným spôsobom alebo opakovane porušil ciele a/alebo záujmy SPBA alebo ustanovenia VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA. Taktiež ho možno vylúčiť v prípade, ak by jeho členstvo v SPBA mohlo poškodiť alebo ohroziť dobré meno a povesť SPBA alebo členov SPBA, nimi sledovaných cieľov a/alebo záujmov, prípadne ak by členstvo tejto osoby bolo nezlučiteľné s hodnotami a záujmami vyznávanými SPBA alebo členmi SPBA (napr. fair-play, ochrana dobrých mravov, zákaz diskriminácie atď.). Za závažné porušenie VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA bude vždy považované uvedenie nepravdivých údajov v podanej prihláške žiadosti o členstvo v SPBA !

O vylúčení člena SPBA z SPBA rozhoduje predseda / prezident SPBA a jeho rozhodnutie je konečné, bez možnosti odvolania.

5. Práva a povinnosti člena Klubu

a) Člen SPBA má právo:

● na prednostné zasielanie informácií o nových článkoch, marketingových aktivitách, plánovaných akciách, pripravovaných súťažiach a pod. formou e-mailu v podobe newslettera;
● podieľať sa na činnosti a aktivitách SPBA, dosahovaní jeho cieľov a záujmov;
● zúčastňovať sa na spoločenských a vzdelávacích podujatiach;
● podieľať sa na príprave informačných či vzdelávacích materiálov;
● vystúpiť zo SPBA;
● odvolať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov SPBA;
● informovať sa o činnosti a aktivitách SPBA;
● predkladať návrhy, pripomienky, podnety týkajúce sa činnosti a aktivít SPBA.

b) Člen SPBA má povinnosť:

● dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov; VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA ako aj ďalších dokumentov a materiálov upravujúcich konanie alebo postavenie členov SPBA umiestnených na internetových stránkach www.SPBA.sk;
● člen SPBA je povinný správať sa tak, aby akékoľvek jeho prejavy, konanie a pod. v súvislosti s jeho členstvom v SPBA nemohlo svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, dobrých mravov alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ani obsahovať náboženský alebo politický podtext. Súčasne takéto prejavy nesmú mať vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah;
● hájiť ciele a záujmy SPBA;
● podieľať sa podľa svojich možností na dosahovaní cieľov a záujmov SPBA, akékoľvek zverené činnosti a úlohy vykonávať zodpovedne, v súlade s pravidlami slušnosti a dobrými mravmi a pri ich vykonávaní neoprávnene nezasahovať do práv ani právom chránených záujmov tretích osôb;
● vždy konať takým spôsobom, ktorý nie je spôsobilý poškodiť alebo ohroziť dobré meno a povesť SPBA, jeho sledovaných cieľov a záujmov.

6. Prevádzkovanie internetových stránok SPBA a organizácia činnosti SPBA

Prevádzkovateľom a jediným správcom internetových stránok www.SPBA.sk a pridružených domén je SPBA.

SPBA je hlavným organizátorom jej činnosti. O všetkých záležitostiach týkajúcich sa SPBA vrátane jej činnosti a aktivít, a rozhodnutí o zrušení a zániku SPBA rozhoduje podľa právne záväzných Stanov SPBA v poslednej inštancii s konečnou platnosťou riadne zvolaná Členská schôdza Občianskeho združenia SPBA na čele s riadne zvoleným štatutárnym zástupcom predsedom/prezidentom Občianskeho združenia, ktorý má v prípade, že je počet na Členskej schôdzy zúčastnených členov nedostatočný, rozhodujúce slovo ako aj právo veta.

Na riešenie vybraných úloh a skvalitňovanie činnosti SPBA môžu byť v rámci SPBA zriadené poradné orgány alebo pracovné komisie. Výsledky práce týchto orgánov majú zásadne odporúčací charakter.

7. Zásady ochrany a pracovania osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOU“) je Občianske združenie SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIÁCIA, Korytnická 5162/1, 82107 Bratislava 214 - Podunajské Biskupice, Slovensko, IČO: 53885660, zaregistrované dňom 25.06.2021 na MV SR pod číslom VVS/I-900/90-61846 (ďalej len "SPBA" alebo "Prevádzkovateľ");

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutej osoby“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pomocou identifikátora ako meno, priezvisko, e-mail, kontaktná adresa, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor, IP adresa.

Účel spracúvania osobných údajov:

V SPBA spracúvame osobné údaje vždy na vopred presne vymedzené účely, ktoré sú dopredu známe a dotknuté osoby sú o nich vopred informované. Týmito účelmi sú:
1. manažment registrácie a členstva dotknutej osoby v SPBA;
2. manažment súťaží a eventov vykonávaných a usporadúvaných SPBA;
3. aktívna účasť dotknutej osoby pri činnostiach SPBA;
4. marketingové a propagačné činnosti;
5. vedenie účtovníctva;

Právne základy spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Osobné údaje:
● v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU na základe súhlasu dotknutej osoby (napr. marketing a iné.);
● v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOU na účely plnenia zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napr. registrácia a účasť v SPBA a pod.);
● v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOU na účely dodržiavania zákonnej povinnosti, ktorej podlieha Prevádzkovateľ údajov (napr. povinnosti uložené zákonom o dani z príjmu a pod.);
● v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOU z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ, okrem prípadov, keď sú tieto záujmy nahradené záujmami alebo základnými právami a slobodami, najmä ak je dotknutá osoba dieťaťom (napr. udržiavanie kontaktu a starostlivosť o registrovaných členov, podpora už zrealizovaných projektov, zvyšovania povedomia verejnosti o SPBA a jeho aktivitách a pod.).

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

● údaje vyplnené v registračnom formulári (t.j. pohlavie, meno, priezvisko, názov, kontaktná adresa, e-mail, tel./mobil, IČO, DIČ, heslo);
● ďalej dátum a čas registrácie do SPBA (vrátane dátumu a času poskytnutia príslušných súhlasov, IP adresy zariadenia, z ktorého bola registrácia vykonaná);
● údaj o veku nad 18 rokov;
● údaj o účasti v súťažiach/akciách, prípadné odmeny získané vo vyhlásených súťažiach vrátane adresy na doručenie výhier.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu:

Prevádzkovateľ potvrdzuje, že v rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania určeného na vyhodnotenie určitých osobných aspektov, ako napríklad výkonnosť pri práci, bonita, spoľahlivosť, osobné vystupovanie, atď.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba (člen SPBA) právo byť informovaná o nasledovnom:

● právo byť v zrozumiteľnej forme informovaný aspoň o účeloch spracúvania, kategóriách príslušných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, existencii transferov a používaní vhodných ochranných opatrení;
● právo získať prístup k osobným údajom dotknutej osoby. V závislosti od situácie dotknutej osoby a platných právnych predpisov môžu byť osobné údaje sprístupnené priamo, alebo prostredníctvom zamestnanca, splnomocnenej osoby alebo inej osoby, ktorú určil prevádzkovateľ;
● právo opraviť nepresné osobné údaje;
● právo vymazať osobné údaje;
● ak je to uplatniteľné, získať obmedzenie spracúvania;
● ak je to uplatniteľné, uplatniť právo na prenosnosť údajov a získať od prevádzkovateľa právo obdržať osobné údaje, ktoré poskytla dotknutá osoba prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
● právo nesúhlasiť so spracúvaním na účely priameho marketingu (vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), a to kedykoľvek, bezplatne a bez nutnosti uvedenia legitímnych dôvodov;
● právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom používania osobných údajov podľa § 100 ZoOOU.

Dotknutá osoba môže vzniesť námietku a poslať žiadosť poštou na korešpondenčnú adresu SPBA alebo prostredníctvom e-mailu info@spba.sk.

Prevádzkovateľ môže vzniesť námietky voči požiadavkám, ktoré sú zjavne neúmerné, najmä počtom alebo opakovaným a systematickým charakterom.

Prenos osobných údajov:

SPBA príležitostne spracúva osobné údaje a vykonáva ich cezhraničný prenos do nasledovných krajín: Česká republika. V prípade, ak dotknutá osoba dobrovoľne zverejní svoje osobné údaje na verejnom priestore, ktorý svojou povahou spĺňa definíciu „zahraničia“, nejedná sa o cezhraničný prenos osobných údajov, keďže ho neinicioval prevádzkovateľ.

Kontakt a podávanie žiadostí:

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad spracovania osobných údajov alebo akýchkoľvek sťažností alebo žiadostí (napr. sprístupnenie, námietky alebo žiadosti o opravu) odporúčame, aby sa dotknutá osoba obrátila v písomnej forme poštou na korešpondenčnú adresu SPBA alebo prostredníctvom e-mailu info@spba.sk.

8. Licenčné ustanovenia, autorské a osobnostné práva

V prípade, ak člen SPBA na základe jeho členstva v SPBA a/alebo v súvislosti s ním vytvorí a/alebo na účely komunikácie či propagácie SPBA a/alebo realizácie jeho činností a aktivít týmto poskytne akýkoľvek materiál, ktorý (celý alebo jeho časť) má povahu diela a/alebo iného prejavu chráneného v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (napr. fotografia, slovesný útvar a pod., ďalej len „dielo“), týmto zároveň udelí SPBA výhradnú licenciu na jeho použitie spôsobom podľa uváženia SPBA (licencia sa pritom udeľuje najmä na účely komunikácie a propagácie SPBA, realizácie ich činností a aktivít a ich propagácie). SPBA je oprávnená najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu diela, zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela a verejný prenos diela. Licencia sa udeľuje ako výhradná, bez územného a vecného obmedzenia, na všetky známe spôsoby použitia diela. Licencia sa udeľuje na dobu trvania členstva daného člena v SPBA a na dobu troch rokov po zániku jeho členstva v SPBA. Licencia sa udeľuje v plnom rozsahu bezodplatne. SPBA je oprávnená v rozsahu udelenej licencie udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. SPBA je oprávnená dielo šíriť a sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, osvetových, vzdelávacích, informačných či propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Člen SPBA vo vzťahu k svojmu dielu výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. SPBA nie je povinné túto licenciu využiť.

Člen SPBA svojím členstvom v SPBA výslovne potvrdzuje, že týmto ako ani vytvorením či poskytnutím akéhokoľvek materiálu podľa tohto bodu VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Člen SPBA najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, právami a záväzkami, ktoré v zmysle VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA udeľuje. Člen SPBA zároveň potvrdzuje, že v prípade, ak má akýkoľvek materiál vytvorený a/alebo poskytnutý podľa tohto bodu VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA charakter diela alebo iného prejavu chráneného v zmysle autorského zákona vykonávaného inou osobou než členom SPBA, člen SPBA disponuje súhlasom danej osoby (napr. autora) v rozsahu potrebnom na udelenie všetkých súhlasov v zmysle VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA. Ak má táto osoba menej ako 18 rokov (alebo nemá plnú spôsobilosť na právne úkony z iného dôvodu), člen SPBA zároveň potvrdzuje, že disponuje aj súhlasom zákonného zástupcu danej osoby v potrebnom rozsahu.

Vstupom do SPBA člen v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení udeľuje súhlas s tým, že SPBA je oprávnená použiť meno, priezvisko, podobizeň, obrazové, zvukovo-obrazové záznamy a ďalšie zložky osobnostných práv člena, na účely realizácie SPBA ako aj na reklamné, propagačné a marketingové účely. Súhlas na využívanie zložiek osobnostných práv podľa predchádzajúcej vety zahŕňa najmä oprávnenie tieto uverejňovať a šíriť v tlačených komunikačných prostriedkoch, najmä hromadných informačných prostriedkoch, tlačených/online propagačných materiáloch ako aj v iných tlačených či online internetových reklamných a propagačných materiáloch, prípadne pri iných reklamných aktivitách. Reklamné aktivity pritom môžu byť vykonávané v prospech SPBA, jej klientov či iného subjektu podľa rozhodnutia SPBA. Súhlas sa udeľuje bezodplatne a bez územného a časového obmedzenia.

9. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

SPBA nezodpovedá za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb, najmä nezodpovedá za akékoľvek technické problémy, problémy pri prevádzke internetových stránok www.SPBA.sk, problémy na strane poštových prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

SPBA si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA, rovnako ako právo SPBA úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmena VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SPBA nadobúda účinnosť jej uverejnením na internetových stránkach www.SPBA.sk, ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.

SPBA a jeho činnosť sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na rozhodovanie akýchkoľvek prípadných sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.