Zásady ochrany a spracovania osobných údajov


Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOU“) je Občianske združenie SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIÁCIA, Korytnická 5162/1, 82107 Bratislava 214 - Podunajské Biskupice, Slovensko, IČO: 53885660, zaregistrované dňom 25.06.2021 na MV SR pod číslom VVS/I-900/90-61846 (ďalej len "SPBA" alebo "Prevádzkovateľ");

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutej osoby“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pomocou identifikátora ako meno, priezvisko, e-mail, kontaktná adresa, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor, IP adresa.

Účel spracúvania osobných údajov:

V SPBA spracúvame osobné údaje vždy na vopred presne vymedzené účely, ktoré sú dopredu známe a dotknuté osoby sú o nich vopred informované. Týmito účelmi sú:
1. manažment registrácie a členstva dotknutej osoby v SPBA;
2. manažment súťaží a eventov vykonávaných a usporadúvaných SPBA;
3. aktívna účasť dotknutej osoby pri činnostiach SPBA;
4. marketingové a propagačné činnosti;
5. vedenie účtovníctva;

Právne základy spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Osobné údaje:
● v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU na základe súhlasu dotknutej osoby (napr. marketing a iné.);
● v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOU na účely plnenia zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napr. registrácia a účasť v SPBA a pod.);
● v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOU na účely dodržiavania zákonnej povinnosti, ktorej podlieha Prevádzkovateľ údajov (napr. povinnosti uložené zákonom o dani z príjmu a pod.);
● v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOU z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ, okrem prípadov, keď sú tieto záujmy nahradené záujmami alebo základnými právami a slobodami, najmä ak je dotknutá osoba dieťaťom (napr. udržiavanie kontaktu a starostlivosť o registrovaných členov, podpora už zrealizovaných projektov, zvyšovania povedomia verejnosti o SPBA a jeho aktivitách a pod.).

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

● údaje vyplnené v registračnom formulári (t.j. pohlavie, meno, priezvisko, názov, kontaktná adresa, e-mail, tel./mobil, IČO, DIČ, heslo);
● ďalej dátum a čas registrácie do SPBA (vrátane dátumu a času poskytnutia príslušných súhlasov, IP  adresy zariadenia, z ktorého bola registrácia vykonaná);
● údaj o veku nad 18 rokov;
● údaj o účasti v súťažiach/akciách, prípadné odmeny získané vo vyhlásených súťažiach vrátane adresy na doručenie výhier.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu:

Prevádzkovateľ potvrdzuje, že v rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania určeného na vyhodnotenie určitých osobných aspektov, ako napríklad výkonnosť pri práci, bonita, spoľahlivosť, osobné vystupovanie, atď.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba (člen SPBA) právo byť informovaná o nasledovnom:

● právo byť v zrozumiteľnej forme informovaný aspoň o účeloch spracúvania, kategóriách príslušných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, existencii transferov a používaní vhodných ochranných opatrení;
● právo získať prístup k osobným údajom dotknutej osoby. V závislosti od situácie dotknutej osoby a platných právnych predpisov môžu byť osobné údaje sprístupnené priamo, alebo prostredníctvom zamestnanca, splnomocnenej osoby alebo inej osoby, ktorú určil prevádzkovateľ;
● právo opraviť nepresné osobné údaje;
● právo vymazať osobné údaje;
● ak je to uplatniteľné, získať obmedzenie spracúvania;
● ak je to uplatniteľné, uplatniť právo na prenosnosť údajov a získať od prevádzkovateľa právo obdržať osobné údaje, ktoré poskytla dotknutá osoba prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
● právo nesúhlasiť so spracúvaním na účely priameho marketingu (vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), a to kedykoľvek, bezplatne a bez nutnosti uvedenia legitímnych dôvodov;
● právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom používania osobných údajov podľa § 100 ZoOOU.

Dotknutá osoba môže vzniesť námietku a poslať žiadosť poštou na korešpondenčnú adresu SPBA alebo prostredníctvom e-mailu info@spba.sk.

Prevádzkovateľ môže vzniesť námietky voči požiadavkám, ktoré sú zjavne neúmerné, najmä počtom alebo opakovaným a systematickým charakterom.

Prenos osobných údajov:

SPBA príležitostne spracúva osobné údaje a vykonáva ich cezhraničný prenos do nasledovných krajín: Česká republika. V prípade, ak dotknutá osoba dobrovoľne zverejní svoje osobné údaje na verejnom priestore, ktorý svojou povahou spĺňa definíciu „zahraničia“, nejedná sa o cezhraničný prenos osobných údajov, keďže ho neinicioval prevádzkovateľ.

Kontakt a podávanie žiadostí:

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad spracovania osobných údajov alebo akýchkoľvek sťažností alebo žiadostí (napr. sprístupnenie, námietky alebo žiadosti o opravu) odporúčame, aby sa dotknutá osoba obrátila v písomnej forme poštou na korešpondenčnú adresu SPBA alebo prostredníctvom e-mailu info@spba.sk.

Platnosť od 27.08.2021